Uslovi i prava korišćenja

DRUŠTVENE MREŽE
News Letter

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetterBeta OMS


 

Autorska prava

Ograničenja za prenošenje materijala

Izjava o ograničenoj odgovornosti

Materijal obezbeđen od strane EurAktera

Saradnja i poverenje

Zakonske odredbe i rešavanje sporova

Uslovi plaćanja

Dopune ugovora

 

USLOVI I PRAVA KORIŠĆENjA EurActiv USLUGA

Opšti uslovi za sticanje statusa partnera

Uslovi za partnere (korporativno članstvo/sponzorstvo) i korporativnu promociju

Uslovi za EurAktere

Uslovi za korišćenje ostalih usluga


USLOVI I PRAVA KORIŠĆENjA SADRŽAJA SAJTA

Na ovoj stranici možete se upoznati sa uslovima i pravima korišćenja i preuzimanja materijala koji se nalaze na EurActiv.rs, kao i o pravima i obavezama koji proizlaze iz članstva u EurActiv mreži i posebnih uslova koji proizlaze iz ugovora o partnerstvu (sponzorstvu).

 

Autorska prava

Svi materijali na ovom sajtu, uključujući slike i nazive servisa su vlasništvo novinske agencije BETA PRESS D.O.O./EurActiv.rs. osim ukoliko nije drugačije navedeno. Sva prava su zadržana. Sadržaj Euractiv Srbija je u isključivoj odgovornosti novinske agencije BETA PRESS D.O.O. i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.


Izjave, stavovi i drugi dokumenti sastavljeni i poslati od strane drugih organizacija, a koji su objavljeni na sajtu EurActiv.rs su njihovo vlasništvo i njihova odgovornost, ili spadaju u zajednička autorska prava, osim ukoliko nije drugačije navedeno.


Fotografije koje se koriste na EurActiv.rs su vlasništvo novinske agencije BETA PRESS D.O.O., osim ukoliko nije drugačije navedeno.

Povratak na vrh

 

Ograničenja za prenošenje materijala

Sa sajta EurActiv.rs možete da preuzimate materijal bez ograničenja. Preuzimanje materijala i njegova reprodukcija, postavljanje na internet, prenos, distribucija, prikazivanje kao i preuzimanje materijala RSS tehnologijom je dozvoljeno uz jasno navođenje EurActiv.rs kao izvora i linkovanje na sajt www.euractiv.rs.

 


Sve nformacije u vezi ponovnog izdavanja materijala sa EurActiv.rs možete dobiti na redakcija@euractiv.rs.

Povratak na vrh

 

Izjava o ograničenoj odgovornosti

Sadržaj ovog sajta služi isključivo za opšte informisanje i upotrebu. On nema savetodavan karakter i na njega se ne bi trebalo oslanjati u donošenju (ili uzdržavanju od donošenja) bilo kakvih odluka. Ovaj sadržaj je dostupan u integralnom obliku.


Novinska agencije BETA PRESS D.O.O./EurActiv.rs ne garantuje za tačnost podataka bilo kog vida ovog sajta (bilo da je autor EurActiv.rs ili neko drugi). Preporučujemo da svaku informaciju na osnovu koje se donosi neka odluka proverite.


Novinska agencija BETA PRESS D.O.O./EurActiv.rs niti iko iz njihovih timova ili  partnera neće biti odgovoran za štetu bilo koje vrste nastalu usled povezanosti sa ovim sajtom.
Informacije o greškama koje se mogu naći na sajtu Eur

Activ.rs možete proslediti na e-mail: redakcija@euractiv.rs .


Linkovi na ovom sajtu mogu voditi do servera održavanih od treće strane, nad kojom redakcija EurActiv.rs nema nikakvu kontrolu. Novinska agencija BETA PRESS D.O.O./EurActiv.rs ne prihvata nikakvu odgovornost za materijal izmenjen na tim serverima, niti za druge informacije ili materijale koji se mogu pojaviti na tim serverima.

Novinska agencije BETA PRESS D.O.O./EurActiv.rs ne snosi odgovornost za komentare koji se pojavljuju na takvim sajtovima.Povratak na vrh

 

Materijal obezbeđen od strane EurAktera

EurActiv.rs će se truditi koliko je u njegovoj moći da proveri tačnost izvora i materijala poslatih od strane EurAktera koji su se pretplatili na usluge sajta ili koji su potpisali memorandum o saradnji ili ugovor o sponzorstvu sa EurActiv.rs. BETA PRESS D.O.O./EurActiv.rs ne snosi nikakvu odgovornost za izvore, sadržaj i tačnost takvog materijala.

Povratak na vrh

 

Saradnja i poverenje

Sastanci između članova EurActiv.rs tima i drugih organizacija se smatraju nezvaničnim, osim ukoliko nije drugačije navedeno (npr. u slučaju intervjua). Nijedna informacija o klijentu koja nije javna neće biti dostavljena trećoj strani, ni u usmenom ni u pisanom obliku. Saradnja između EurActiv.rs i EurAktera može biti precizirana u memorandumu o saradnji ili ugovoru o sponzorstvu koji potpisuju obe strane, a koji se ne može kositi sa ovde definisanom poslovnom politikom.


EurActiv.rs otvoren je za pitanja i predloge posrednika kao što su agencije ili konsultantske kuće koje delaju za račun potencijalnih saradnika.


EurActiv.rs neguje nezavisnu uređivačku politiku i u praćenju informacija se ne oslanja isključivo na svoje partnere.

Povratak na vrh

 

Zakonske odredbe i rešavanje sporova

Eventualne nesuglasice strane rešavaju mirnim putem, dogovorom, poštujući i uvažavajući stavove druge strane. Ukoliko se ovim putem ne dođe do dogovornog rešenja, strane mogu pokrenuti spor pred nadležnim sudom.


U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.


Ukoliko nadležni sud utvrdi da neka odredba ovog ugovora nije u skladu sa zakonom, da je nevažeća ili neprimenjiva, ostale odredbe će ostati na snazi.

Povratak na vrh

 

Uslovi plaćanja

Plaćanje se može izvršiti u celosti (osim ukoliko nije drugačije navedeno u pisanom obliku) u roku od 30 kalendarskih dana od datuma prijema fakture. Cena se navodi u evrima a plaćanje se vrši u dinarima, u iznosu obračunatom prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja fakture, na žiro račun novinske agencije BETA PRESS D.O.O. PDV nije uračunat u cenu. Ukoliko klijent ne izvrši uplatu u naznačenom roku, novinska agencije BETA PRESS D.O.O. zadržava pravo da:

 


- naplati kamatu od 5% mesečno počev od dana isteka roka za uplatu,


- ukloni sve oglase i odrednice koje ukazuju na klijenta sa svog/svojih vebsajta/vebsajtova,


- preduzme određene pravne korake kako bi naplatila dug i nadoknadila štetu proisteklu iz neispunavanja ugovornih obaveza.

Povratak na vrh

Dopune ovom ugovoru

BETA PRESS D.O.O./EurActiv.rs zadržava pravo da izmeni ove uslove ili postavi nove u skladu sa svojim potrebama. Sve izmene stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu EurActiv.rs.


Smatraće se da su sve promene prihvaćene 24 sata po njihovom objavljivanju.

Povratak na vrh


USLOVI I PRAVA KORIŠĆENJA EURACTIV USLUGA

 

Opšti uslovi za sticanje statusa partnera

Partnerstvo predstavlja oblik saradnje i javne podrške neke organizacije („partnera-sponzora“) sajtu EurActiv.rs. na pokretanju i praćenju rubrika i tema od značaja za partnera u procesu evrointegracija, a uspostavlja se potpisivanjem ugovora o saradnji - narudžbenice.

Partnerstvo se sklapa na godinu dana ili pola godine i važi isključivo za EurActiv.rs. Ukoliko se partnerstvo potpisuje na period od pola godine, vrednost ugovora iznosi polovinu godišnje vrednosti uvećanu za 20%.
Partnerstvo je podrška svim aktivnostima EurActiv.rs, sa posebnim naglaskom na unapred odabrane rubrike.

Partneri/sponzori mogu da predlažu teme (dosije) u okviru odabranih rubrika, ali ne mogu direktno uticati na sadržaj koji se reguliše nezavisnom uređivačkom politikom.
EurActiv.rs će nastojati da obezbedi vidljivost partnera sličnu onoj navedenoj u narudžbenici. EurActiv.rs zadržava pravo da izmeni ove uslove kada je to neophodno, a o svakoj značajnijoj promeni će obavestiti partnere.

EurActiv.rs će uložiti maksimalan napor da obezbedi odgovarajuću vidljivost imena i/ili logoa partnera. To uključuje prisustvo na sajtu, koji će biti besplatno dostupan javnosti, i u eventualnim štampanim materijalima, kao i pominjanje na konferencijama za štampu, ukoliko one budu održavane. Ukoliko tako želi i svoju želju blagovremeno izrazi, partner može tražiti da se njegov logo ne predočava javnosti.

Partnerske naknade se plaćaju u celosti, najkasnije 30 dana po prijemu fakture, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno. Za ugovore u trajanju od najmanje godinu dana moguće je plaćanje u dve rate i to:
- 50% po potvrdi ili obnavljanju narudžbine,
- 50% po prijemu druge fakture na sredini ugovorenog perioda.

Ugovori potpisani na određeni period obnavljaju se automatski za naredni period. Ugovor se može raskinuti dostavljanjem pisanog obaveštenja najkasnije 30 dana pre datuma isteka ugovorenog perioda, a pošto peri prime izveštaj o radu od EurActiv.rs.

EurActiv.rs je neutralna medijska platforma za sve učesnike, koja ne pruža usluge lobiranja.

EurActiv.rs zadržava pravo da ugovara druge vrste partnerstva u okviru jedne rubrike.

Dodatni uslovi se mogu primeniti na štampane i onlajn medije.

Postoje sledeći osnovni oblici partnerskog statusa sa EurActiv.rs:
- Generalni partner
- Partner rubrike
- Eurakter

Mogući su i drugi oblici saradnje koji se ugovaraju u skladu sa interesima pojedinačnih klijenata.

Za partnerstvo koje se realizuje u okviru EurActiv mreže, važe drugi uslovi. Sva pitanja o mogućnostima saradnje u EurActiv mreži mogu se slati na adresu redakcija@euractiv.rs 

Povratak na vrh

 


Uslovi za partnere (korporativno članstvo/sponzorstvo) i korporativnu promociju

Ovi uslovi se odnose na parnere/sponzore EurActiv.rs, uključujući i organizacije sa ugovorom o korporativnoj promociji.

Sticanje statusa partnera pruža vam:
a. vidljivost i usmerenje na određenu rubriku,
b. mogućnost predlaganja tema,
c. prostor za oglašavanje,
d. mogućnost razvijanja mreže kontakata,
e. priliku za saopštenja za javnost,
f. priliku za štampane publikacije,
g. mogućnost zamene usluga.
a. Vidljivost i usmerenost na određenu rubriku

a. Partneri/sponzori rubrika su vidljivi u jednoj rubrici za koju se unapred opredele na sajtu EurActiv.rs, a generalni partneri/sponzori za dve rubrike.

Partneri koji žele vidljivost u celoj mreži EurActiv-a o ovim mogućnostima mogu se informisati na adresi redakcija@euractiv.rs


Logo partnera biće postavljen na odgovarajućem, vidljivom mestu i to pod sledećim uslovima:


- Generalni partnerski paket: Logo sa linkom do korporativnog vebsajta na početnoj strani EurActiv.rs, kao i u dve unapred odabrane rubrike.

- Partnerski paket: Ime sa linkom do korporativnog vebsajta na početnoj strani EurActiv.rs, kao i logo u sponzorisanoj sekciji.

Partneri su takođe vidljivi u EurActiv.rs biltenima koji se šalju jednom nedeljno razvrstani po tematskim rubrikama. U biltenima se pominje ime sponzora, uz link do njihove veb prezentacije:

- Partneri/sponzori rubrka: pominju se u biltenima za sponzorisane rubrike
Partneri rubrika i generalni partneri na sajtu EurActiv.rs nemaju ekskluzivna prava u rubrikama koje sponzorišu. Ekskluzivno pravo je usluga koja se definiše u posebnom paketu koji obuhvata člasntvo u celoj EurActiv mreži.

Ekskluzivno pravo znači da odlazeći sponzor može da spreči da rubriku koju je sponzorisao sponzoriše kompanija koja mu je direktna konkurencija, tj. koja je usmerena na istu oblast ili sektor usluga. Odlazeći sponzor može da iskoristi svoje ekskluzivno pravo u periodu od dve nedelje po raskidu ugovora, a potom EurActiv.rs ima pravo da primi novog partnera/sponzora. EurActiv.rs takođe može obavestiti svog trenutnog sponzora o mogućim novim sponzorima koji mu nisu direktna konkurencija. Ekskluzivno pravo ne obuhvata oglašavanje ili Eurakter članstvo u sponzorisanim sekcijama.

b. Predlaganje tema (podleže nezavisnoj uređivačkoj politici)

Partner/sponzor ima pravo da predloži do dve teme po rubrici, a njih urednički tim EurActiv.rs treba da odobri. Teme za dosije se odobravaju ukoliko su, sa stanovišta javnosti, relevantne za debatu o politici EU. Piše ih i dopunjava EurActiv.rs tim, na isti kao što priprema i vesti, sledeći nezavisnu uređivačku politiku i predočavajući raznovrsnost političkih stavova.

Nezavisno od sponzora tim EurActiv.rs takođe piše i objavljuje brojne dosijee (LinksDossiers).

c. Oglašavanje

Partneri/sponzori dobijaju tzv. reklamni kredit, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno, izražen u nedeljama tokom kojih se bar jedan oglas za bilten i jedan za rubriku na sajtu objavljuju na EurActiv.rs:
- Generalni partneri/sponzori: 12 nedelja na EurActiv.rs portalu
- Partneri/sponzori rubrika: šest nedelja na EurActiv.rs portalu.

d. Razvijanje mreže kontakata i promocija događaja

Partneri/sponzori su pozvani na sve javne manifestacije koje organizuje EurActiv.rs, uključujući i:
- radionice
- konferencije
- seminare

Po dogovoru sa timom EurActiv.rs, partneri/sponzori se mogu uključiti u ove događaje. U tom slučaju njihov logo se objavljuje na pozivnicama, propagandnom materijalu i u programima (Agenda), njihovi nazivi se javno pominju tokom događaja a generalni partneri mogu dobiti priliku da se obrate skupu i utiču na program i spisak učesnika.


Partner može da inicira organizovanje radionice, konferencije, seminara ili nekog drugog događaja. Ova usluga se dodatno naplaćuje. Partneri u tom slučaju mogu da predlažu teme za EurActiv radionice, u koje bi tako bili uključeni (jedan predlog za radionicu odgovara jednom predlogu za dosije - LinksDossier).


e. Saopštenja za javnost

Imena partnera se pominju na naslovnoj strani sajta u rubrici „Saopštenja“ i to u formi naslova sa linkom do integralnog teksta saopštenja.

f. Štampane i elektronske publikacije

Partneri se pominju (logo ili naziv) u EurActiv.rs štampanim publikacijama opšteg karaktera sa širokom distribucijom, a čija svrha nije isključivo marketinška (ukoliko takav materijal bude pripreman).

g. Mogućnost zamene usluga

Elementi partnerskog/sponzorskog paketa su zamenjljivi, što sponzori mogu učiniti u dogovoru sa timom EurActiv.rs.
Neiskorišćeni kredit nije moguće upotrebiti po isteku ugovorenog perioda, bilo da je period produžen ili ne. Reklamni kredit se ne može preneti na druge organizacije, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno.

Povratak na vrh

 

Uslovi za EurAktere

EurAkteri su državne ustanove, organizacije, NVO, konsultantske kuće, unije poslodavaca, sindikati i druge interesne grupe koje žele da javno predoče i promovišu svoje stavove i projekte, da ostvare kontakte sa potencijalnim klijentima i partnerima,  poboljšaju svoju reputaciju i ostvare mogućnost za dobijanje sredstava iz fondova EU.


EurAkter članstvo je trajan status, osim ukoliko nije drugačije naznačeno, koji se stiče potpisivanjem memoranduma/ugovora o saradnji ili ugovora o sponzorstvu. EurAkteri daju doprinos u procesu saradnje sa drugim organizacijama, centralnim institucijama i institucijama EU. EurAkteri mogu da učestvuju u predlaganju tema, razmeni informacija, pomažu razvoj mreže kontakata i komunikacije u EU krugovima. EurActiv.rs zadržava pravo na nezavisnu uređivačku politiku. EurActiv.rs neće zauzimati stavove povodom bilo koje teme koja bude obrađivana na sajtu.


Memorandum o saradnji se potpisuje na period od godinu dana i automatski se produžava za još 12 meseci ukoliko se ne otkaže pisanim putem 30 dana pre isteka memoranduma/ugovora.


Ukoliko klijent to zatraži, EurActiv.rs može organizovati radni sastanak sa EurAkterima i podnositi godišnji izveštaj o pruženim uslugama, reklamiranju, kao i statistički izveštaj šest nedelja pre datuma obnavljanja ugovora. EurActiv.rs ne prihvata odgovornost ukoliko takav sastanak nije moguće organizovati iz bilo kojih razloga.


Reklamni kredit koji proističe iz ugovora o sponzorstvu, a koji ostane neiskorišćen do datuma obnavljanja ugovora ne prenosi se u novi ugovor, osim u slučaju kampanja zakazanih za period posle datuma obnavljanja.

Povratak na vrh


Uslovi za korišćenje ostalih usluga

Ostale usluge uključuju četiri EurActiv usluge koje se plaćaju i to :


Oglašavanje


Rezervisanje prostora za oglašavanje odvija se u dva koraka:

Korak 1:  Predrezervacija u našem medijskom planu

Klijentu će biti dostavljen predlog medijskog plana sa periodom i brojem reklamnih banera na relevantnom sajtu/sajtovima i tekstualnim oglasima u relevantnom biltenu/biltenima (newsletter), u skladu sa njegovim željama i budžetom.

Uz medijski plan biće priložena i narudžbenica.
Klijent ima rok od dve nedelje da prihvati predlog medijskog plana.

Korak 2:  Potvrda rezervacije

Po potvrdi narudžbine u biltenima u okviru sistema reklamnog servera sajta EurActiv.rs biće postavljen dostavljeni baner i oglas ili će biti izrađen odgovarajući baner.
Oglašivači sami dostavljaju banere. Elektronski materijal treba dostaviti pet radnih dana pre dogovorenog postavljanja na sajt.

Oglašivači snose punu odgovornost za poruke i sadržaj reklamnog materijala. EurActiv.rs zadržava pravo da bez ikakve nadoknade odbije da postavi oglas čak i ako ga je oglašavač platio ukoliko utvrdi da je neprikladan ili isuviše agresivan, kao i u slučaju kada EurActiv.rs smatra da bi objavljivanjem takvog oglasa njegova reputacija bila ugrožena.

EurActiv.rs ne prihvata oglase zahtevaju prostor veći od onog određenog za reklamu.

Ukoliko tako odluči, EurActiv.rs može ponuditi povraćaj novca u visini cene reklamnog prostora, a ukoliko je prethodno bilo moguće taj prostor prodati drugom klijentu.

Agenda :


Agenda je rubrika na portalu EurActiv.rs gde institucije i EurAkteri mogu da se upoznaju sa određenim događajima od značaja za njih. Rubriku Agenda, koja je uređena hronološki, je moguće pretraživati.

Ova vrsta delatnosti EurActiv.rs populariše organizaciju klijenata.

Osim na glavnoj stranici, manifestacije u rasporedu se pojavljuju i na stranama sekcija i u mejlovima sa vestima.


Saopštenja za javnost:

Saopštenja za javnost objavljena na ovom sajtu namenjena su novinarima i blogerima, u vezi sa njihovim profesionalnim aktivnostima, kao i drugim zainteresovanim učesnicima ili čitaocima. Kao i u slučaju štampanih saopštenja za javnost, informacije mogu biti upotrebljene kao osnova za prenošenje i objavljivanje. Pojedini pasusi mogu se citirati ili navoditi kao ilustracija. Takođe je moguće objavljivati prikladne političke stavove i propagandni materijal, sve dok ih mogu upotrebiti drugi mediji, uz odgovarajuće navođenje izvora.

Ova usluga omogućava korisnicima da znatno uvećaju svoju onlajn distribuciju i vidljivost i da budu sredstvo korisnicima za aktivno učestvovanje u prikupljanju i upotpunjavanju saopštenja za javnost. Njena svrha je pružanje važnih informacija o pitanjima od ključnog značaja za donosioce odluka, EU profesionalce i široku javnost, istovremeno omogućavajući novinarima preuzimanje onih saopštenja za javnost koja su možda propustili.

Jedina odgovornost EurActiv.rs u pogledu saoštenja za javnost je da ispravi svaku nespornu i očitu činjeničnu grešku ili propust. EurActiv.rs zadržava pravo da odbije prenošenje saopštenja kada smatra da je to neophodno.

Bez izričite saglasnosti EurActiv.rs date u pisanom obliku zabranjeno je svako drugo korišćenje dnevnih fajlova EurActiv.rs, uključujući i ali i ne ograničavajući se samo na elektronsku redistribuciju ili skladištenje i uzimanje iz baze podataka, bilo da je reč o korišćenju u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u celosti ili delimično, ili korišćenje kompletnog teksta ili samo jednog odeljka.

Pitanja u vezi sa korišćenjem saopštenja za javnost i njihovog celokupnog sadržaja treba slati na adresu redakcija@euractiv.rs .

Saopštenja za javnost će ostati na sajtu EurActiv.rs i stranama njegovih rubrika dokle god uredništvo smatra da je to potrebno. Saopštenja za javnost će se ostajati u određenoj rubrici najduže sedam dana.

 

Rubrika: “Zaposlenje”

Rubrika “Zaposlenje” omogućava relevantnim učesnicima u EU da pronađu kandidate za svoja slobodna radna mesta. EurActiv čini sve što može da obezbedi tačnost ovih informacija. One se, međutim, preuzimaju sa sajtova u EurActiv mreži, te EurActiv ne snosi odgovornost za eventualne pogrešne podatke. Čitaoci mogu slučajne i povremene greške u ovoj rubrici, ili podatke koji su iz nje preneti na drugim sajtovima slati na adresu redakcija@euractiv.rs .

Da bi osigurao kvalitet i tačnost ove usluge, Klijent:

- prihvata da sajtu EurActiv.rs dostavi sve informacije neophodne za omogućavanje rubrici “Zaposlenje”  da pruži gore navedene usluge.

- mora da obavesti osobu za vezu na rubrici “Zaposlenje” da je određeno radno mesto uklonjeno ranije nego što je u tekstu naznačeno

- može da promeni opis posla pre isteka naznačenog roka, uz nadoknadu.

EurActiv.rs ima pravo da odbije svaki oglas za posao koji ukazuje na postojanje diskriminacije na osnovu pola, rase ili fizičke smetnje.

Oglasi u rubrici “Zaposlenje” na sajtu EurActiv.rs vidljivi su najmanje 30 dana, izuzev kada su u pitanju zbirni paketi koji ostaju na sajtu godinu dana.


BlogActiv sajt

BlogActiv je blog platforma posvećena evropskim pitanjima. Ovaj sajt vodi BlogActiv SPRL, partner kompanije EurActiv PLC. Pokrenut je 2008. godine kao dopunski servis sajta EurActiv.com, sa ciljem da Evropljanima pruži priliku za aktivnije onlajn učešće u političkoj debati o ključnim evropskim pitanjima.

Klijenti mogu sponzorisati jedan blog ili se reklamirati na sajtu. Sponzorstvo je trajan status i stiče se potpisivanjem ugovora na period od godinu dana. Ugovor se automatski produžava na isti period, osim ako nije otkazan od bilo koje strane pisanim putem, a najkasnije mesec dana pre isteka ugovora.

Reklamni kredit koji ostane neiskorišćen do datuma obnavljanja se ne prenosi u naredni period, osim u slučaju kampanja planiranih za period posle datuma obnavljanja.
Pitanja u vezi sa korišćenjem ovih usluga možete slati na adresu redakcija@euractiv.rs .Povratak na vrh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA