Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Rodna ravnopravnost važan deo pregovora sa EU    

Objavljeno : 19.12.2014. Štampa El. pošta bookmark
 

Politika jednakih mogućnosti prepoznata je kao jedno do glavnih političkih pitanja Evropske unije i predstavlja neophodan uslov za postizanje ciljeva EU koji se tiču njenog razvoja, zapošljavanja i socijalne kohezije. Princip ravnopravnosti polova, jednakog tretmana i jednakih mogućnosti za žene i muškarce je jedan od osnovnih pravnih principa Evropske unije sadržan u osnivačkom ugovoru EU. Unapređivanje rodne ravnopravnosti i položaja žena u svim oblastima političkog, ekonomskog i društvenog života javlja se kao jedan od neophodnih preduslova svih strategija i direktiva Evropske unije. S obzirom na zvaničnu opredeljenost Srbije da ide ka evropskim integracijama, jasno je da će se principi i standardi u oblasti rodne ravnopravnosti provlačiti kroz mnoga poglavlja tokom pregovora i da će sasvim sigurno biti deo akcionih planova za usklađivanje našeg zakonodavstva sa evropskim.

 

Autorka: Sonja Tošković, pravna savetnica Beogradskog centra za ljudska prava

 

Poveljom iz Nice o fundamentalnim pravima u EU definisano je da se načelo ravnopravnosti polova uvodi u sva područja i aktivnosti evropskih politika (gender mainstreaming). Strateški dokument EU koji definiše politiku aktivnog delovanja u cilju rodne ravnopravnosti predstavlja Strategija Evropske Unije za ravnopravnost između žena i muškaraca od 2010. do 2015. godine. Strategija jasno iskazuje nameru uspostavljanja ravnopravnosti polova u zemljama članicama EU i onim zemljama koje su u pretpristupnoj i pristupnoj fazi. U znak obeležavanja 15-godišnjice deklaracije i platforme za akciju, usvojene na Svetskoj konferenciji Ujedinjenih nacija (UN) o ženama u Pekingu, i 30-godišnjice Konvencije UN o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama, Evropska komisija je u martu 2010. godine usvojila Povelju o ženama kojom potvrđuje svoju posvećenost rodnoj ravnopravnosti i jačanju rodne perspektive u svim svojim politikama.

 

Evropska komisija u svom poslednjem skrining izveštaju za Poglavlje 23 konstatuje da Republika Srbija ima zadovoljavajući pravni i strateški okvir kada je reč o politici rodne ravnopravnosti. Takođe, ukazuje na veoma primetan napredak u poslednjih nekoliko godina kada je reč o promociji politike jednakih mogućnosti u RS. Međutim, ukazuje i na slabosti institucija koje se bave politikom rodne ravnopravnosti, pre svega nekadašnje Uprave za rodnu ravnopravnost koja je kao izvršno telo Vlade RS postojala u okviru Ministarstva za rad i zapošljavanje.

 

Ono što će dodatno otežati institucionalno jačanje jeste to što je Uprava za rodnu ravnopravnost ukinuta u maju 2014. godine, te su svi poslovi nadležni za pitanje rodne ravnopravnosti prešli u Ministarstvo za rad i socijalnu politiku koje trenutno nema dovoljno administrativnih i tehničkih kapaciteta da se na adekvatan i profesionalan način bavi ovom temom. U tom smislu potrebno je hitno konstituisati novo telo koje će sprovoditi aktivnosti iz Nacionalne strategije i akcionog plana, a do tada ojačati personalno i materijalno postojeće mehanizme za rodnu ravnopravnost kroz institucije koje su trenutno nadležne za sprovođenje Nacionalne strategije RS za poboljšanje položaja žena i unapređivanja njihovog položaja za period 2010- 2015.

 

Vlada Republike Srbije je februara 2009. godine usvojila Nacionalnu strategiju za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period 2010-2015. godine, koja predstavlja prvi strateški dokument Republike Srbije u oblasti rodne ravnopravnosti. Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena utvrđuje se celovita politika države u cilju eliminisanja svih oblika diskriminacije žena a prioriteti su ekonomija, obrazovanje, zdravlje, suzbijanje nasilja nad ženama, kao i pitanje rodnih stereotipa u medijima.

 

Pored Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena, postoji još nekoliko važnih strateških dokumenata koji se odnose na unapređenje položaja žena, kao što je novousvojena Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije  za period 2014-2018. godine, Nacionalna strategija za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 „Žene, mir i bezbednost“ (2010-2015) i Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima (2010-2015).

 

Narodna skupština Republike Srbije je u oktobru 2013. godine ratifikovala Istanbulsku konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv nasilja nad ženama. Istanbulska konvencija je prvi i jedini pravno obavezujući instrument u oblasti nasilja nad ženama u Evropi. Prilikom ratifikacije Konvencije, Srbija je zadržala pravo da ne primenjuje odredbe koje se tiču naknade štete žrtvama, pitanja teritorijalne nadležnosti u situaciji kada počinilac ima stalno boravište na teritoriji Srbije, i nadležnosti slučajevima seksualnog nasilja, i to dok ne izvrši usaglašavanje unutrašnjeg krivičnog zakonodavstva sa ovim odredbama Konvencije. U tom smislu potrebne su izmene Krivičnog zakonika Srbije, uvođenje novih i redefinisanje postojećih krivičnih dela, ali i uspostavljanje efikasnijeg mehanizma pomoći za žrtve svih oblika nasilja obuhvaćenim Konvencijom.

 

Vlada Republike Srbije je u januaru 2014. godine usvojila Poseban protokol za pravosuđe u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, čime je upotpunjen skup posebnih protokola koje su različita ministarstva donela u cilju saradnje u borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji. Protokol je donet u cilju prepoznavanja, sprečavanja, pružanja pravne i druge stručne pomoći ženama žrtvama nasilja u porodici i partnerskim odnosima, unapređenja saradnje sa svim učesnicima sprečavanja ove vrste nasilja i stvaranja sigurnijeg i pravednijeg društva zasnovanog na principu obezbeđenja nediskriminatornog okruženja i poverenja žena žrtava nasilja u porodici i partne

 

Takođe, EU konstatuje i da politika jednakih mogućnosti mora dodatno da se unapredi kada je reč o ostvarivanju ekonomske samostalnosti žena ( posebno su ugrožene žene na radnom mestu, primećen je kršenje prava na porodiljsko odsustvo, seksualno uznemiravanje, velika razlika u zaradama, oko 17%). Ovo pitanje biće posebno obrađeno u Poglavlju 19, Socijalna politika i zapošljavanje.

 

U julu 2014. godine, usvojene su izmene i dopune Zakona o radu koje idu u prilog osnaživanja žena na radnom mestu i uspostavljanja ravnoteže između porodičnih i profesionalnih obaveza zaposlenih majki. Izmene zakona, odnosno odredbi koje idu u prilog zaštiti materinstva, jesu one kojima se ostvaruje posebna zaštita žena sa aspekta bezbednosti i zdravlja n radu. Odredbama o zaštiti materinstva zaštita je proširena i na zaposlenu koja doji dete (čl. 89 ZOR). Novina je i obaveza poslodavca da u slučaju kada nije u mogućnosti da zaposlenoj za vreme trudnoće kao i zaposlenoj koja doji dete, obezbedi propisanu zaštitu, obezbedi obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a ako takvih poslova nema, mora joj obezbedi plaćeno odsustvo ( čl. 89 stav 2). Zaštita zaposlene za vreme trudnoće dodatno je ojačana pravom na plaćenom odsustvo sa rada ili u toku dana radi obavljenja zdravstvenih pregleda u vezi sa trudnoćom. Potrebno je da te preglede odredi izabrani lekar zaposlene i da taj dokaz zaposlena blagovremeno dostavi poslodavcu kako bi on mogao da pravovremeno organizuje posao u toku njenog odsustva. Pomenute izmene zakonu su zapravo posledica usklađivanja sa Konvencijom MOR-a 183  i Preporukom Međunarodne organizacije rada 191 o zaštiti materinstva.

 

U septembru 2014. godine, predstavljeni su rezultati istraživanja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  o stavovima građana prema rodnoj ravnopravnosti u Srbiji, koji su pokazali da su stereotipne percepcije o rodnim ulogama prisutne pođednako i kod žena i kod muškaraca. Tradicionalno utemeljeni stereotip o rodnoj ulozi žene da svoje vreme prvenstveno posveti neplaćenom radu u domaćinstvu i podizanju dece utiče na rodnu segregaciju u obrazovnom sistemu i na tržištu rada, a ključan je i za opravdavanje male zastupljenosti žena u politici i na mestima odlučivanja. Kada je reč o nejednakosti u biznis sektoru, to predstavlja samo nastavak ukupnih rodnih nejednakosti, a kao primer se navodi da žene zauzimaju tek četvrtinu (28%) najviših pozicija odlučivanja u kompanijama, a čine nešto manje od trećine preduzetnika.

 

U EU izveštaju se ukazuje da u Srbiji ženska ljudska prava moraju biti i efikasnije zaštićena, što znači da mehanizmi podrške kao što je besplatna pravna pomoć, psihološko i pravno savetovanje moraju biti  obezbeđeni i dostupni svim ženama , posebno ženama žrtvama kršenja nekog prava od strane države. Posebno zabrinjava nasilje nad ženama, koje ostaje problematično i u ovoj oblasti na kome se očekuje veći napredak kako proces pregovora bude tekao.

 

Preporuke Evropske komisije u oblasti rodne ravnopravnosti:

 

  • Dopuniti Nacionalnu strategiju za borbu protiv diskriminacije sa odgovarajućim ostvarim akcionim planom, uključujući detaljnije regulisanje rodne ravnopravnost i uspostaviti mehanizam za praćenje njegovog sprovođenja.
  • Potrebno je institucionalno ojačati nadležne organe koji se bave politikama rodne ravnopravnosti i uspostaviti njihovu bolju koordinaciju i saradnju.
  • Uspostaviti efikasniji nadzor nad sprovođenjem zakona, nacionalne strategije i akcionog plana, razviti mere podrške ženama koje su žrtve kršenja prava.
  • Uticati na ekonomsko osnaživanje žena kao i na veći uticaj u političkom i javnom životu.

 

Foto: Medija centar Beograd

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA