Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


EK: Unaprediti kontrolu nad administrativnom linijom sa Kosovom    

Objavljeno : 17.10.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Nedovoljno efikasna kontrola nad administrativnom linijom sa Kosovom, mali broj presuda u domenu organizovanog kriminala i nedovoljni kapaciteti za sprovođenje složenih, pre svega finansijskih istraga neki su od nedostataka koje bi Srbija trebalo da otkloni, proističe iz ovogodišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji. Srbija je uspostavila opšti pravni i institucionalni okvir u oblasti pravde, slobode i bezbednosti, ali je potrebno da efikasno primeni zakone i politike i da unapredi kapacitete i saradnju među nadležnim institucijama i službama, ocenjuje se u izveštaju.

 

Komisija je ocenila da će biti potrebni dodatni napori kako bi Srbija ratifikovala međunarodne instrumente i zakonodavstvo u popunosti uskladila sa pravnom tekovinom EU u oblasti pravde, slobode i bezbednosti. U izveštaju se ocenjuje da je Srbija "preduzela značajne napore kako bi uskladila svoje zakone sa pravnom tekovinom EU u srednjeročnom periodu".

 

Oblast pravde, slobode i bezbednosti obuhvaćena je u izveštaju Poglavljem 24 koje bi, prema novom pristupu Evropske komisije u pregovorima o članstvu, trebalo da se otvara na početku pregovora, a zatvara na kraju. To poglavlje se odnosi na politiku o migracijama, kontrolu granice, borbu protiv organizovanog kriminala, trgovine drogom i ljudima, borbu protiv pranja novca i terorizma, kao i policijsku, pravosudnu i carinsku saradnju.

 

U izveštaju se kao razlog za zabinutost navodi upravljanje administrativnom linijom sa Kosovom. "Nadzor i kontrola duž administrativne linije sa Kosovom mora se unaprediti, posebno kao odgovor na bezbednosne izazove i način borbe protiv međunarodne ilegalne trgovine", navodi se u izveštaju.

 

Dodaje se da administrativnu liniju kontrolišu regularna policija i žandarmerija, a ne granična policija i da nedovoljna obučenost i "popustljivost pri kontroli lokalnih meštana srpskog porekla slabe sveukupnu kontrolu". "U toj oblasti potrebno je organizovati i efikasno primeniti praktičnu prekograničnu komunikaciju i saradnju", navodi se u dokumentu Evropske komisije.

 

Potrebna efikasnija borba protiv organizovanog kriminala

Background

Evropska komisija objavila je 12. oktobra Mišljenje o spremnosti Srbije za status kandidata, u kojem je preporučila zemljama članicama da Srbiji dodele status kandidata, a da se pregovori otvore čim se ostvari vidan napredak u šest tačaka saradnje Beograda i Prištine. Mišljenje je objavljeno u okviru takozvanog Paketa proširenja, koji sadrži izveštaje o napretku zemalja koje teže članstvu u EU, ali i strategiju proširenja u narednom periodu. Prema toj strategiji Komisije, poglavlja 23 - pravosuđe i osnovna prava i 24 - pravda, sloboda i bezbednost posebno su teška za usklađivanje sa standardima EU, pa će dobiti poseban značaj u pregovorima - otvaraće se na početku pregovora, a zatvarati na samom kraju. Budući da pregovori po pravilu traju više od pet godina, to će omogućiti da kandidati za članstvo u što većoj meri primene evropske standarde.

 

Evropska komisija je ocenila da Srbija ima institucionalni okvir koji joj uopšte uzev omogućava efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala, ali da je organizovani kriminal i dalje "razlog za ozbiljnu zabrinutost". U Srbiji je pokrenuto više krivičnih istraga u vezi sa organizovanim kriminalom, ali one retko kada i rezultiraju donošenjem presuda, dodaje se u izveštaju i ocenjuje da se moraju unaprediti kapaciteti za istraživanje složenih, posebno finansijskih istraga.

 

Evropska komisija je upozorila i da neke službe, pre svega jedinica za zaštitu svedoka, nemaju dovoljno osoblja, sredstava i adekvatne prostorije, kao i da se mora unaprediti saradnja, razmena i protok informacija među nadležnim institucijama i službama. Problem je i u tome što ne postoji centralizovan sistem obaveštavanja o kriminalu a statistički podaci nisu dovoljno usklađeni. Kao problem se izdvaja i oslanjanje na policiju i bezbednosne obaveštajne agencije u sprovođenju posebnih istražnih mera u krivičnim istragama, što nije u skladu sa evropskim standardima.

 

Komisija je ocenila da je u Srbiji uspostavljen dobar okvir za policijsku saradnju i borbu protiv organizovanog krimnala. Novi Krivični zakonik, usvojen u septembru 2011, pruža nadležnim institucijama i službama odgovarajuća oruđa za istragu organizovanog kriminala, uključujući posebne istražne mere, ali postoji zabrinutost da proceduralne zaštitne odredbe nisu dovoljne.

 

Saradnja nadležnih vlasti u otkrivanju, zapleni i postupanju sa zaplenjenom imovinom je unapređenja, ali su konkretni rezultati u zapleni imovine i dalje ograničeni, navodi se u izveštaju i dodaje da prodaja privremeno oduzete imovine koja nije izložena neposrednom riziku od propadanja izaziva zabirnutost. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, takođe, nema dovoljno prostora za skladištenje a potrebno je i da unapredi evidenciju podataka kako bi se uskladila sa standardima o bezbednosti, dostupnosti i zaštiti osetljivih podataka.

 

Srbija je uspostavila pravni i institucionalni okvir za saradnju u borbi protiv trgovine drogama ali preko njene teritorije i dalje vodi jedan od glavnih puteva za trgovinu drogom na Balkanu. Srpske vlasti su između oktobra 2010. i avgusta 2011. zaplenile 1,9 tona droge, što je 0,7 tona više u odnosu na 2009. ali velike količine droge i dalje nisu uništene uz obrazloženje da bi to moglo da ugrozi životnu sredinu, navodi se u izveštaju i ukazuje na slabosti u nadzoru granice sa BiH, Hrvatskom, Makedonijom i Crnom Gorom i administrativne linije sa Kosovom.

 

Policija i granična policija moraju biti u potpunosti povezane sa centralnom bazom podata o trgovini drogom, navodi se u izveštaju i dodaje da se nedostatak sredstava negativno odražava na efikasnu primenu preventivnih politika u oblasti borbe protiv droge.

 

Srbija je uspostavila pravni i institucionalni okvir za borbu protiv pranja novca, ali je potrebno postići bolje rezultate u toj oblasti. Broj otkrivenih sumnjivih transakcija je i dalje mali i mora se unaprediti prijavljivanje takvih slučajeva posebno van bankarskog sektora. Potrebno je poboljšati analitičke kapacitete Uprave za sprečavanje pranja novca i upostaviti efikasan sistem za nadzor transakcija u gotovom novcu. Broj presuda je i dalje mali zbog čega vlasti moraju da unaprede kapacitete za vođenje slučajeva pranja novca.

 

U Srbiji se čine koraci u borbi protiv trgovine ljudima i zaštiti dece od seksualne zloupotrebe. Srbija je, međutim, i dalje zemlja porekla i tranzita, kao i odredište u trgovini ljudima. Potrebni su dalji napori kako bi se osigurala puna primena politika u toj oblasti, a poseban mehanizam nadzora još nije uspostavljen, navodi se u izveštaju.

 

Evropska komisija je ocenila i da se strategija i akcioni plan za borbu protiv trgovine ljudima moraju unaprediti kako bi se uskladili sa novim tendencijama i unapredila saradnja nadležnih institucija i agencija. Potrebna je bolja zaštita žrtava, što podrazumeva i pružanje pomoći ili skloništa i mogućnosti za ponovno uključivanje u društvu. Potrebna je i bolja saradnja sa civilnim sektorom.

 

Srbija preduzima korake u usklađivanju zakonodavstva sa međunarodnim normama u borbi protiv terorizma, uključujući finansiranje terorizma. Nedostaju, međutim, nacionalna baza podataka i efikasnija razmena informacija, a potebno je dodatno unaprediti organizaciju na unutrašnjem planu i saradnju.

 

Neophodna efikasnija kontrola granice

 

U oblasti kontrole granice Srbija čini korake na uspostavljanju efikasne granične kontrole i nadzora, a saradnja sa drugim zemljama regiona je unapređena na tom planu. Strategija o integrisanom upravljanju granicom mora da se, međutim, unapredi. Infrastruktura na graničnim prelazima je i dalje neujednačena, a ni svi prelazi nemaju pristup centralnoj bazi podataka Ministarstva unutrašnjih poslova. Potrebna je modernizacija opreme i infrasturkture, kao i unapređenje ogranzacije i rada granične policije.

 

U izveštaju se podseća da sa BiH i Hrvatskom još nije završena demarkacija granice.

 

U izveštaju Evropske komisije navodi se da se, nakon odlučnih mera srpskih vlasti koje su uključivale kampanju za povećanje svesti javnosti, istrage o nelgalnoj promeni boravišta uz pomoć korumpiranih zvaničnika i pojačanu kontrolu granice, broj građana Srbije koji su neosnovano tražili azil u zemljama EU smanjio do septembra 2011. ali da se zatim povećao. "U toku su napori da se reši to pitanje", navodi se u izveštaju i podseća da je EU uspostavila mehanizam nadzora kako bi se sprečile zloupotrebe bezviznog režima.

 

U izveštaju se ocenjuje da se primena Sporazuma o readmisiji EU i Srbije koji je stupio na snagu u januaru 2008. odvija bez većih smetnji. U dokumentu se navodi da je na osnovu tog sporazuma vraćeno oko 4.377 osoba u 2009 i 3.979 u 2010, kao i da ih je najviše vraćeno iz Nemačke, Švajcarske i Švedske. Podseća se da je Srbija sklopila sporazume o readmisiji sa 10 članica EU.

 

Srbija je preduzela i korake na usklađivanju vizne politike i vrsta viza sa evropskim standardima, ali je potrebno da unapredi administrativne kapacitete i osnaži postojeće mehanizme kontrole u toj oblasti.

 

Srbija ulaže napore da politiku o migracijama uskladi sa standardima EU usvajanjem više strategija u vezi sa upravljanjem migracijama, borbom protiv ilegalne migracije i rešavanjem pitanja izbeglica i interno raseljenih osoba i reintegracijom povratnika. Međutim, primena strategija u oblasti migracija mora biti efikasnija i koherentnija, navodi se u izveštaju i dodaje da su ograničena sredstva i nedovoljni kapaciteti i koordinacija među nadležnim telima i dalje glavni izazovi u toj oblasti.

 

Srbija, takođe, mora da uloži dodatne napore kako bi obezbedila potpuno usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u oblasti leglanih migracijama, posebno kada je reč o pravu na okupljanje članova porodice, dugoročnom boravištu i uslovima za prijem stranih državljanja zbog studija.

 

Neophodno je i da Srbija unapredi kapacitete i praksu u oblasti azila, iako za to postoji odgovarajuća pravni okvir. Broj stranih državljana koji traže azil u Srbiji raste od 2008. ali je broj i kvalitet odluka vrlo nizak. U 2010. podneta su 522 zahteva za azil u Srbija a obavljena su samo 58 razgovora i donete odluke o odbacivanju 28 zahteva.

 

Procedure i sredstva za proveru bezbednih zemljama porekla tražilaca azila i lista bezbednih trećih zemalja nisu u potpunosi u skladu sa evorpskim standardima. Različiti migratorni tokovi i nedovoljno efikasni mehanizi za utvrđivanje zasnovanosti zahteva za azil, kao i male mogućnosti za zaštitu azilanata i njihovu integraciju u Srbiju, utiču na povećanje tranzita migranata ka EU.

 

Srbija je uglavnom uspostavila pravni okvir za međunarodnu pravosudnu saradnju u građanskim i krivičnim slučajevima, ali izazov i dalje predstavja primena zakona. Neophodni su i koraci kako bi se obezbedila efikasna saradnja sa anecijom EU za jačanjem saradnje u oblasti pravde, sloboda i bezbednosti Eurodžast (Eurojust).

 

Srbija unapređuje i saradnju sa drugim zemljama u oblasti carine. Potrebno je da uskladi zakone sa zakonima EU u upotrebi tehnologije u carinske svrhe i da ratifikuje i primeni Konvenciju "Napulj II" o uzajamnoj pomoći i saradnji među carinskim upravama.

 

Napisala: Maja Poznatov

Foto: Evropska komisija

 

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


03.10.2019, Beograd
Organizator: Tempus, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine
01.10.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
26 - 27. 09.2019, Beograd
Organizator: Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći
09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA