Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Novi elementi civilne zaštite u projektu Podrška Evropske unije u vanrednim situacijama izazvanim poplavama    

Objavljeno : 18.04.2017. Štampa El. pošta bookmark
 

Uz profesionalni nadzor i rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Mađarske, Državne uprave za vanredne situacije, Državne inspekcije za civilnu zaštitu, projekat za upravljanje vanrednim situacijama u trajanju od 18 meseci je počeo 1. januara 2016. godine. Projekat EUrban Water Aid (EUWA), sa ukupnim budžetom od 644.000 evra, ima za cilj obezbeđivanje najbržeg mogućeg odgovora u vanrednim situacijama izazvanim poplavama.

 

Projekat EUWA ima dvostruki cilj – složen tretman urbanih voda i terenske vežbe za spašavanje u slučaju poplave na reci Tisi, u skladu sa Mehanizmom civilne zaštite Evropske unije, uz doprinos međunarodnih tela za upravljanje vanrednim situacijama koja učestvuju u projektu, kao i vodnog sektora i mađarskog Crvenog krsta. Tokom vežbi, primenjivaće se moduli prečišćavanje urbanih voda, upotreba visoko produktivnih pumpi i intenzivna potraga i spašavanje u gradskim uslovima – uz učešće spasilačke organizacije HUNOR i podršku države domaćina. Dodatan ključni cilj projekta jeste izrada priručnika na temu prečišćavanja urbanih voda i snabdevanja vodom u vanrednim situacijama pomoću intervencija na nivou EU, što bi takođe bilo korisno u pogođenim oblastima.

 

UVOD

 

Zajednička prijava Državne uprave za vanredne situacije Mađarske, Vodovoda Budimpešta, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i MUP-a Slovačke Republike je uspešno dobila direktnu podršku Evropske unije (01/17/2017).

 

U okviru osamnaestomesečnog projekta pod nazivom EUrban Water Aid (EUWA), koji finansira Evropska unija, učesnici će proći obuku u oblasti složenog tretmana urbanih voda i terenskih vežbi za spašavanje u slučaju poplave na reci Tisi. Pored Vodovoda Budimpešte i organizacija za upravljanje vanrednim situacijama iz četiri zemlje, u realizaciji programa učestvuje i Crveni krst Mađarske, sa ukupnim budžetom od 644.000 evra (01/17/2017).

 

Organizacija projekta – sprovedena uz pomoć organa za upravljanje vanrednim situacijama i službi za snabdevanje vodom iz četiri zemlje – uključuje zajedničku izradu priručnika sa najboljim praksama u oblasti saradnje službi za pronalaženje, spašavanje i prečišćavanje vode u vanrednim situacijama, kao i dalje unapređenje prethodno kreiranih aplikacija za upravljanje radom i GIS aplikacija zasnovanih na mapama rizika (01/17/2017).


METODE

 

Ključni događaji projekta:

1) Početak u Briselu, 28. januara 2016. godine
2) Sastanak i radionica održani u Budimpešti 9. marta 2016. godine
3) Kreativna faza međunarodnog projekta za kontrolu poplava se nastavlja u Sentandreji 29. i 30. juna.
4) Simulacija vanredne situacije, međunarodna obuka u istočnoj Mađarskoj u gradu Njiređhaza

Radionice tokom projekta:

1) Osnova saradnje između modula spasilačke službe i prečišćavanja vode EU civilne zaštite u vanrednim situacijama. Budimpešta, 7. i 8. mart 2016. godine.
2) Predstavljanje kapaciteta modula prečišćavanja vode i spasilačke službe, 29. i 30. jun 2016. godine, Sentandreja.
3) Usklađivanje modula rada jedinica za prečišćavanje vode i spasilačkih službi uz podršku države domaćina, avgust 2016. godine, Beograd, Srbija.

 


REZULTATI: NOVI ELEMENTI U CIVILNOJ ZAŠTITI

 

U budućnosti, usled intenziviranja prirodnih nepogoda uzrokovanih klimatskim promenama, snabdevanje stanovništva (evakuisanog ili bez vode za piće u domovima) vodom postajaće sve važnije u ovom regionu, kao što je već slučaj u vanrednim situacijama velikih razmera širom sveta. Specifična karakteristika poplava i nepogoda u vezi sa vodom jeste to što su u isto vreme pogođeni stanovništvo i infrastruktura – posebno sistem snabdevanja vodom. Bez funkcionalne mreže vode za piće, jedinice službe za pretragu i spašavanje koje su raspoređene u određenoj oblasti moraju same da obezbede sopstvenu vodu za piće, što podiže logističke troškove, veličinu jedinice i nepotrebno opterećuje pomenute službe.

 

Jedinice za prečišćavanje vode – posebno nedržavne službe – suočavaju se sa ozbiljnim problemima prilikom rada usled nedovoljnog poznavanja područja i poteškoća u vezi sa povezivanjem sa lokalnim centrima za vanredne situacije.

 

Glavni ciljevi projekta EUrban Water Aid su sledeći:

1)    Unapređenje spremnosti sektora civilne zaštite i odgovora na vanredne situacije u vezi sa poplavama
2)    Izrada okvira za saradnju između sektora vodnog, sanitarnog i higijenskog sektora i sektora civilne zaštite u vanrednim situacijama, koji bi bio praktičan i primenjiv na transnacionalnim i međunarodnim nivoima
3)    Testiranje pokretanja Mehanizma civilne zaštite Evropske unije i njegovih alata u scenariju velike poplave na reci Tisi
4)    Testiranje implementacije podrške države domaćina u slučaju vežbe za vanrednu situaciju
5)    Upotreba procene rizika na osnovu GIS aplikacije u fazi planiranja i intervencije prilikom vanredne situacije
6)    Unapređenje efikasnosti profesionalne i dobrovoljne spasilačke službe i jedinica za prečišćavanje vode u intervencijama podrške sektora civilne zaštite

 

(Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava – ECHO/SUB/2015/719073, Vežbe u vezi sa Mehanizmom civilne zaštite EU – Poziv za podnošenje predloga 2015, 03612/2015).

 

DISKUSIJA

1. radionica – osnova saradnje između jedinica civilne zaštite EU u vanrednim situacijama

 

Radne grupe su nezavisno pregledale i diskutovale o istim problemima sa različitih aspekata. Nakon utvrđivanja radnih grupa, predstavljeni su trenutni načini saradnje između stručnih organa za upravljanje vanrednim situacijama i neprofesionalnih učesnika, a radne grupe su izvršile mapiranje moguće saradnje između jedinica u okviru Mehanizma civilne zaštite EU.

 

 

2. radionica – predstavljanje kapaciteta jedinica za prečišćavanje vode i spasilačkih službi

 

Radne grupe su izvršile SWOT analizu jedinica i kapaciteta partnera učesnika na osnovu sopstvene tačke gledišta. Identifikovale su izazove zajedničkog rada jedinica za prečišćavanje vode, upotrebu visoko produktivnih pumpi i spasilačkih službi, posebno spoljne parametre pomoćnih jedinica (npr. opcije transporta, kompaktnosti i standardizacije).

 

3. radionica – usklađivanje rada jedinica za prečišćavanje vode i spasilačkih službi sa podrškom države domaćina

 

Zatim su radne grupe, u skladu sa sopstvenim zadacima, sastavile zajedničku kontrolnu listu za proveru jedinica pre raspoređivanja, u skladu sa smernicama INSARAG-a i smernicama za podršku države domaćina. Kontrolna lista je sadržala informacije potrebne za korišćenje jedinica za prečišćavanje vode, npr. lociranje izvora sirove vode i merenje kvaliteta sirove vode, broj ugroženih ljudi, moguće lokacije za instalaciju, karakteristike lokalne infrastrukture i informacije o povezivanju, mogućnosti nabavke goriva itd.

Sprovođenje simulacije poplave

 

Vežba simulacije poplave je simulirala pokretanje Mehanizma civilne zaštite EU, obaveštavanje i mobilizaciju jedinica i spasilačkih ekipa zemalja učesnica, kao i njihovo raspoređivanje i aktivnosti u ugroženom području. Testirane su procedure organizacija učesnica (obaveštavanje, mobilizacija, putovanje, prelazak preko granice, podrška države domaćina, upravljanje i kontrola, demobilizacija), korišćena je GIS aplikacija i njene alatke za analizu i drugi komunikacioni sistemi, a takođe su testirani postojeći uslovi sistema obaveštavanja i mobilizacije.

Okvir za procenu

 

Tim nezavisnih i obučenih stručnjaka izabran je radi obavljanja procene tokom vežbe. Metod procene je utvrđen pre početka vežbe simulacije, a članovi tima za procenu su obučeni u pogledu ovih metoda. Svaki partner na projektu odredio je jednog stručnjaka za tim za procenu. Tim za procenu je nadgledao vežbu simulacije i izvršio procenu učinka učesnika nakon vežbe simulacije. Takođe će sastaviti zajednički izveštaj koji će biti predstavljen na sastanku povodom završetka projekta; ovaj izveštaj će se podeliti državama partnerima.


ZAKLjUČAK

 

Predviđeno je da projekat sprovedu partneri iz drugih država sa različitim radnim iskustvom. Predviđeni partneri su tokom projekta učestvovali i obavili odgovarajuće zadatke. Nisu se pojavila nova očekivanja, niti novi izazovi.

 

Predviđeni zadaci su obavljeni u skladu sa trenutnom situacijom. Partneri su upoznati sa svojom ulogom i obavili su vežbu simulacije poplave. Partneri su se međusobno upoznali i saznali više o kapacitetima ostalih partnera. Partneri su stekli određeno znanje o načinu rada i radnim metodima ostalih partnera. Izrada scenarija za terensku vežbu predviđenu za april 2017. godine je u toku. Obuhvatiće zahteve različitih partnera i modula kako bi se obezbedila mogućnost za najbolju moguću obuku. Trenutne situacije ispunjavaju uslove planova (Srednjoročni izveštaj, EUWA 2016).

 

Osnovani moduli (timovi sa opremom) će biti implementirani u skladu sa smernicama o modulima civilne zaštite i na osnovu najboljih praksi i naučenih lekcija. Rad će se obavljati u skladu sa standardnim radnim procedurama utvrđenim u skladu sa EU smernicama za standardne radne procedure i pomoću protokola podrške države domaćina utvrđenih u skladu sa EU smernicama za podršku države domaćina. Kako bi moduli bili funkcionalni, specijalizovano osoblje relevantnih profila će takođe biti uključeno u određenu obuku. Regionalna terenska vežba koja treba da se organizuje u okviru programa ima za cilj da testira kvalitet osnovanih modula i da proveri njihovu operativnost i efikasnost u situaciji iz stvarnog života.

 

Rezultat ovog projekta će predstavljati putokaz za buduće korake u oblasti upravljanja rizikom od prirodnih nepogoda u ciljnom regionu, sa fokusom na saradnji u oblasti upravljanja rizikom od poplava i prečišćavanju vode, kao i na aspektima dimenzije sa više korisnika, koja će se izraditi u okviru projekta.

 

Autori:

 

Jackovics Péter (Peter Jakovič)

Pukovnik, šef Odeljenja za vanredne situacije, savetnik, menadžer projekta EUWA
Državna uprava za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova
Doktorant Škole za bezbednosne nauke Univerziteta Obuda
http://orcid.org/0000-0002-1809-029X
peter.jackovics@katved.gov.hu


Keresztesy Árpád (Arpad Kerestezi)

Šef Sekretarijata, savetnik, tehnički menadžer projekta EUWA
Državna uprava za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova
arpad.keresztesy@katved.gov.hu

 

Projekat EUrban Water Aid je

 

Datum završetka publikacije: 23. januar 2017. godine

Recenzenti:

Arabela Vahtarić
Šef Odeljenja za međunarodne odnose
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Republika Hrvatska
arabela.vahtaric@duzs.hr

 

Marián Dritomský (Marian Dritomski)
Direktor Odeljenja za sprečavanje požara
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Slovačke
Marian.Dritomsky@minv.sk

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA