Ministarstvo finansija Ministаrstvo finаnsijа pripremilo je Nаcrt zаkonа o izmenаmа i dopunаmа Zаkonа o porezu nа imovinu, koji će, po usvаjаnju nа sednici Vlаde Republike Srbije, biti prosleđen Skupštini Republike Srbije. Reč ...

Savet stranih investitora Savet stranih investitora održao je redovnu godišnju Skupštinu udruženja, na kojoj je usvojen Godišnji izveštaj za 2010. godinu i razmotreni su planovi budućih aktivnosti u 2011. godini. Zasedanje Skupštine je bila ...

Ministarstvo finansijaU predviđenom roku, za učešće na tenderu za kupovinu 51% akcija Telekoma Srbija prijavilo se sedam kompanija: Deutsche Telekom, France Telekom, Telekom Austria, America Movil, Weather investments, Turkcell i ...

EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je danas potpisala tri kreditne linije u ukupnoj vrednosti od 350 miliona evra sa povezanim licima Nacionalne banke Grčke (National Bank of Greece) u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji za nastavak ...

Republički zavod za statistiku   Cene na malo roba i usluga u Republici Srbiji u novembru 2010. godine u proseku su povećane za 1,8% u odnosu na prethodni mesec. U novembru 2010. godine u odnosu na isti mesec 2009. godine cene na malo su ...

SKGO   SKGO upućuje apel svim ministrima i Vladi Republike Srbije da u budžetu za 2011. godinu pronađu više prostora za transfere lokalnoj samoupravi a time i za finansiranje najvažnijih usluga građanima - predškolsko i osnovno ...

EBRD i Banka Inteza   Evropska Banka za Obnovu i Razvoj i Banka Inteza (Banca Intesa) Beograd potpisale su ugovor koji podrazumeva kreditiranje preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u iznosu od 33 miliona ...

Ministarstvo finansija Agencija za utvrđivanje kreditnog boniteta Fič (Fitch) popravila je kreditni rejting Srbije u delu koji se odnosi na prognozu (outlook) za dugoročni kreditni rejting sa negativnog u stabilni. To znači da je Srbija ...

Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53