Stampa
Preporuke Zapadnom Balkanu o učešću javnosti u odlučivanju  

Objavljeno : 07.11.2017. Štampa El. pošta bookmark
 

Ministri zaduženi za reformu javne uprave iz zemalja Zapadnog Balkana potvrdili su na sastanku u Tirani preporuke za učešće javnosti u procesu donošenja odluka, sastavljene na osnovu potrebe za većim angažmanom i ulogom javnosti i civilnog društva u procesu donošenja zakona i odluka. Reforma javne uprave je od velike važnosti u procesu evropske integracije, a loše regulatorno okruženje ugrožava poslovnu konkurentnost i poverenje građana u vlasti, pa je Savet za regionalnu saradnju pripremio preporuke kako bi se prevazišli nedostaci.

 

Dokument "Preporuka za učešće javnosti za Zapadni Balkan" usvojen je 6. novembra na osmom sastanku Upravnog odbora na ministarskom nivou, koji je organizovala Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA). Preporuke, koje je pripremio Savet za regionalnu saradnju (RCC) u saradnji sa ReSPA, rezultat su zajedničkog rada sa zemljama regiona.

 

Preporuke predstavljaju grupu smernica i pravila koja su sačinjena da bi se vlade podstakle i da bi im se pomoglo da politike i propise pripremaju na inkluzivan način i pri tome omoguće aktivno učešće društva, uključujući nevladine organizacije, privatni sektor i savetodavna tela, saopštio je RCC.

 

"Regionu nedostaje transparentnost u pripremi i usvajanju odluka i politika, kao i veće učešće društva u ovom procesu. U tom cilju se preporukama koje je pripremio Savet za regionalnu saradnju, treba doprineti da politike budu usmerene prvenstveno na građane, da državna služba postane profesionalnija u svom radu kroz institucionalizaciju transparentnosti i pristupa informacijama, te poboljšanje sistema za efikasnije postupanje po žalbama građana u vezi lošeg upravljanja u javnoj službi", rekao je Radu Cotici, stručnjak za reformu javne uprave i borbu protiv korupcije u Savetu za regionalnu saradnju.

 

Cotici je rekao da zemlje regiona streme modernim ekonomijama "kojima je za rast, ulaganja, inovacije, otvorenost tržišta i za podršku vladavini prava potrebno pametno donošenje propisa".

 

S obzirom da je reforma javne uprave od velike važnosti u procesu integracije u Evropsku uniju, a da loše regulatorno okruženje ugrožava poslovnu konkurentnost i poverenje građana u vlasti, Savet za regionalnu saradnju je pripremio ovaj dokument preporuka kako bi se prevazišli utvrđeni nedostaci u regionu, što će doprineti efikasnijem procesu reformi u ekonomijama Zapadnog Balkana, navodi se u saopštenju.

 

Da bi javnost efikasno učestvovala u procesu donošenja politika potrebno je da javnost i praktično bude sastavni deo samog procesa i to treba dosledno primenjivati prilikom izrade zakona, podzakonskih akata i politika i strateških dokumenata.


Od informisanja do ocenjivanja

 

U dokumentu se preporučuje da učešće javnosti treba biti sastavni deo svake analize efekata propisa i donošenja politika zasnovanih na dokazima, a da se to učešće može ograničiti samo u izuzetnim slučajevima koji moraju biti unapred definisani i jasno obrazloženi.

 

Među preporukama su pažljivo planiranje učešća javnosti, obezbeđivanja finansijskih resursa i kadrova potrebnih za sprovođenje procesa učešća javnosti, dostupnost informacija u svim fazama donošenja politika i obezbeđivanje kanala za stalnu komunikaciju.

 

"Treba ostaviti dovoljno vremena za razmenu informacija, vremena da javnost razmotri dato pitanje i pripremi svoj doprinos, kao i da javne vlasti razmotre komentare i kvalitetno provedu sve korake", jedna je od datih preporuka.

 

U dokumentu se ističe i važnost transparentnosti, nadzora aktivnosti i kontrole kvaliteta procesa učešća javnosti u donošenju odluka.

 

Kada je u pitanju informisanje javnosti o pitanju koje se razmatra i njeno uključivanje u proces odlučivanja, u dokumentu se ocenjuje da generičke pozivnice putem elektronske pošte i saopštenja na internet stranici vlasti često nisu dovoljni da se privuče interes javnosti i da je potreban proaktivniji pristup.

 

Proces donošenja odluka treba da obuhvata javne konsultacije pre odlučivanja, a privrednici i organizacije civilnog društva, kao i druge grupe, mogu biti aktivno uključene u fazi sprovođenja tako što će promovisati dati propis i prikupljati informacije i iskustva u pogledu njegove primene.

 

Preporučuje se da se posledice i uticaj novog zakonskog akta počnu pratiti već od njegovog usvajanja, a da delotvornost zakonodavstva treba oceniti tri do pet godina posle njegovog usvajanja.

 

Preporukama se predviđa da ocenjivanje koje je zadnji korak prethodne bude i prvi korak sledeće politike, jer rezultati ocenjivanja treba da se koriste za informisano donošenje novih politika i njihovu reviziju.

 

U septembru 2017. godine Regionalna radna grupa za bolju regulativu usvojila je nacrt preporuka koje su dostavljene vladama Zapadnog Balkana na komentare pre odobravanja konačne verzije.

 

Na poziv ministara zaduženih za javnu upravu upućenog na današnjem sastanku, Savet za regionalnu saradnju i Regionalna škola za javnu upravu će pratiti primenu preporuka.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: RCC

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar