Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Beta OMS

Srbija i EPS na "zelenom" putu    

Objavljeno : 15.04.2016. | Ažurirano : 18.04.2016. Štampa El. pošta bookmark
 

Da veliku pažnju poklanjamo merama zaštite životne sredine pokazuje i to što je, u skladu sa preuzetim obavezama u okviru Energetske zajednice, decembra 2015. godine, Srbija podnela Sekretarijatu Energetske zajednice preliminarni Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP) i preliminarnu listu postrojenja koja će koristiti "opt-out" mehanizam. Taj mehanizam podrazumeva ograničen rad postrojenja - 20.000 sati rada u periodu od 2018. do 2023. godine. Nakon toga, postrojenje se ili gasi ili njegove emisije štetnih materija moraju biti usklađene sa vrednošću emisija za nova postrojenja.

 

Autor: Aleksandar Jakovljević, direktor Sektora za strategiju JP Elektroprivrede Srbije

 

Zaštita životne sredine je već godinama neizostavni deo poslovanja i strateških opredeljenja Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije (JP EPS). Po obimu i složenosti projekata, uloženim sredstvima i postignutim efektima, EPS je postao lider u zaštiti životne sredine u Srbiji i okruženju.

 

Uz pomoć međunarodnih finansijskih institucija i agencija, EPS je kao društveno odgovorna kompanija, podigao nivo zaštite životne sredine u okviru svog poslovanja. Ukupna ulaganja u ovu oblast u periodu od 2000. godine iznose oko 200 miliona evra.

 

Međutim, ono što je do sada urađeno je samo deo puta koji treba da se pređe. EPS-u tek predstoje najznačajnije aktivnosti. Ukupna planirana sredstva, da bi se u potpunosti uskladio rad EPS-vih postrojenja sa normativima EU u oblasti životne sredine u periodu 2016-2026, iznose oko milijardu evra. Najvažniji projekti usmereni su na smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh iz termoelektrana, što uključuje praškaste materije, sumporne okside i okside azota.

 

Treba imati u vidu da se elektroenergetski sektor Republike Srbije prvenstveno bazira na termoenergetskim postrojenjima. Okvirno dve trećine električne energije u Republici Srbiji proizvedeno je u termoelektranama EPS-a. Takođe, strateški pravci razvoja energetskog sektora Republike Srbije, definisani Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, prvenstveno su bazirani na obezbeđenju energetske sigurnosti uz poštovanje svih standarda zaštite životne sredine, što uključuje i ispunjenje međunarodno preuzetih obaveza (Ugovor o osnivanju Energetske zajednice). Imajući u vidu kompleksnost imperativa obezbeđivanja energetske sigurnosti države, oslanjanje na domaće resurse za proizvodnju električne energije ima veoma važnu ulogu i samim tim aktivnosti na usklađivanju rada postojećih postrojenja sa svim relevatnim zahtevima EU predstavljaju prioritetan cilj za EPS.

 

Kada razmatramo situaciju u vezi sa termoenergetskim postrojenjima EPS-a, moramo takođe imati u vidu da su ona izgrađena u vreme kada zahtevi u oblasti zaštite životne sredine nisu bili toliko rigorozni kao sada, odnosno gotovo da nisu ni postojali. Ako se pravi poređenje sa zemljama EU, treba napomenuti da su one već početkom 90-ih godina prošlog veka započele aktivnosti na unapređenju rada svojih elektroenergetskih postrojenja na osnovu tada usvojenih Direktiva EU, a da je EPS započeo te aktivnosti nakon 2000. godine.

 

I pored toga, instalisani kapacitet termoelektrana na ugalj u Republici Srbiji je daleko manji u poređenju sa državama članicama EU, pa nije moguće tvrditi da je nivo zagađenja vazduha u Srbiji među najvećima u EU. Dodatno je potrebno uzeti u obzir, da u ukupnom zagađenju vazduha pored energetike, značajno mesto zauzimaju saobraćaj, industrija, kao i domaćinstva (u slučaju da za potrebe grejanja koriste individualna ložišta).

 

Kao ilustracija ove tvrdnje mogu poslužiti podaci prikazani u okviru Convention on Long-range Transboundary Air Pollution – CLRTAP:

U tabeli su prikazane ukupne emisije u Republici Srbiji, izražene u hiljadama tona za 2013. godinu, kao i emisije koje potiču od javnog sektora proizvodnje električne energije i daljinskog sistema grejanja:

Tabela 1

Evropska agencija za zaštitu životne sredine (EEA) navodi sledeće podatke o ukupnim godišnjim emisijama u SR Nemačkoj i Poljskoj za 2013. godinu, a koje su poreklom iz javnog sektora proizvodnje električne energije i daljinskog sistema grejanja:

Izvor: European Environment Agency (EEA)

U poređenju sa ovim zemljama, očigledno je da i pored viših specifičnih emisija koje ostvaruju domaće termoelektrane, EPS u ukupnim emisijama u Evropi zauzima veoma malo učešće.

Na sledećim dijagramima prikazani su indikatori emisija zagađujućih materija u vazduh sektora za proizvodnju energije iz uglja [površina kružnice predstavlja ukupne emisije u pojedinim zemljama (kt)]:
Izvor: European Environment Agency (EEA), ENTSO-E, CLRTAP

 

U skladu sa preuzetim obavezama u okviru Energetske zajednice, decembra 2015. godine, Srbija je podnela Sekretarijatu Energetske zajednice preliminarni Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP) i preliminarnu listu postrojenja koja će koristiti "opt-out“ mehanizam. Taj mehanizam podrazumeva ograničen rad postrojenja - 20.000 sati rada u periodu od 2018. do 2023. godine. Nakon toga, postrojenje se ili gasi ili njegove emisije štetnih materija moraju biti usklađene sa vrednošću emisija za nova postrojenja.

 

Takođe, već je propisana obaveza da nova postrojenja, izgrađena posle 2018. godine, imaju emisije u vazduh u skladu sa najstrožim graničnim vrednostima iz Direktive o industrijskim emisijama.

 

Efekti mera koje će JP EPS primeniti do 2026. godine podrazumevaju smanjenja emisija od 45,93% NOx, zatim 92,25% SO2, kao i 83,72% praškastih čestica.Na sledećim dijagramima se može uočiti da su zemlje EU smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh postigle merama i aktivnostima u periodu od preko dvadeset godina, a da će EPS, bez obzira na godinu sticanja članstva Republike Srbije u EU, u narednih sedam godina svoje specifične emisije svesti na nivo propisan Direktivama (čak i ispod), što će doprineti i znatnom smanjenju ukupnih emisija Republike Srbije. Prikazano smanjenje emisija na grafiku, u periodu 2013-2023, odnosi se samo na postrojenja EPS-a u smislu usklađivanja sa važećim direktivama (nisu uzeta u obzir smanjenja ostalih emitera).Izvor: European Environment Agency (EEA), CLRTAP, EPS

 

Pored raspoloživosti finansijskih sredstava i odgovarajućih tehničkih aspekata, na vremenski raspored ulaganja u mere zaštite životne sredine u postrojenja EPS u značajnoj meri utiče i proces pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Naime, u narednom periodu se očekuje otvaranje Poglavlja 27 Životna sredina u okviru kojeg se nalaze propisi EU iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena. U toku ovog procesa definisaće se i rokovi za potpuno usklađivanje rada postrojenja u okviru EPS sa relevantnim odredbama evropskog zakonodavstva iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena.

 

S tim u vezi, u narednom periodu predstoje i aktivnosti za izradu Pregovaračke pozicije, a na osnovu rezultata konačne verzije Plana sprovođenja posebnih direktiva za Direktivu o industrijskim emisijama. Tada će Republika Srbija izneti predlog konkretnih tranzicionih rokova za primenu Direktive o industrijskim emisijama za svako postrojenje posebno.

 

Imajući u vidu navedene činjenice, EPS predstoji period značajnih investicija u mere zaštite životne sredine, koje predstavljaju izazov ne samo u finansijskom već i u tehničkom smislu, imajući u vidu kompleksnost i rokove za realizaciju planiranih projekata.

 

Objavljeno na: www.balkanmagazin.net

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA